ساعت پاسخگویی به نمایندگان

نوع متقاضی روز ساعت علت
نماینده شنبه تا 4 شنبه 09:00 تا 18:00 تخصیص
نماینده شنبه تا 5 شنبه 09:00 تا 23:00 ثبت
نماینده پنج شنبه 09:00 تا 16:00 تخصیص
پذیرنده (عموم) شنبه تا 4 شنبه 09:00 تا 18:00 ***
پذیرنده (عموم) 5 شنبه 09:00 تا 16:00 ***

کارشناس عملیات

آقای حائریان

09024193893

واحد تخصیص

داخلی: 113

کارشناس عملیات

خانم رحیمی

بایگانی مدارک

داخلی: 115

کارشناس عملیات

خانم وفایی

09927398808

ثبت و تخصیص و مشکلات پنل و آموزش نمایندگان

داخلی: 116

مدیر عملیات

آقای زعفری

09128439121

پیگیری مسائل مربوط به کارشناسان عملیات

داخلی: 114

کارشناس تعمیرات

خانم آقاجانی

09024193892

پذیرش و ثبت تعمیرات و آموزش پنل تعمیرات

داخلی: 105

سرپرست تعمیرات

آقای موسوی

09024193891

پیگیری مسائل مربوط به کارشناسان عملیات

داخلی: 109

مدیر فروش

آقای محمدی

09192146592

خرید و فروش

داخلی: 110

مسئول دفتر واحد فروش

خانم رحمانی

09024193894

پذیرش و ثبت تعمیرات و آموزش پنل تعمیرات

داخلی: 107

مدیر عامل

آقای بابایی

09126783899

تمامی امور نظارتی مربوط به تمامی واحد ها

داخلی: 100